מבזקים

וועידת התאחדות האגרונומים הערבים דנה בדרכים להשגת אינטגרציה ערבית בתחום פיתוח הפריפריה