برگزاری مراسم ترحیم شهدای انفجارت تروریستی محله های «الکراده» و منطقه «بلد» در سفارت عراق در دمشق

برگزاری مراسم ترحیم شهدای انفجارت تروریستی محله های  «الکراده» و منطقه «بلد» در سفارت عراق در دمشق

غیاث/م.خ