کمین ارتش علیه تروریست ها در جاده سلمیه – اثریا واقع در حومه شرقی حماه

کمین ارتش علیه تروریست ها در جاده سلمیه – اثریا واقع در حومه شرقی حماه

غیاث/م.خ