روسیه کمک های بشر دوستانه به ساکنان خان ارنبه در قنیطره را توزیع کرد

 

قنیطره-سانا

امروز روسیه با همکاری استاندار قنیطره کمک های بشر دوستانه را به مردم خان ارنبه در قنیطره ارسال کرد.

استاندار قنیطره احمد شیخ عبد القادر گفت: این کمک های روسیه تایید کننده همکاری دو جانبه برای کاهش رنج جنگ زدگان سوری و رفع نیاز های آنان است.

ایهم حسون-حسین حبیب