رسیدگی به وضعیت 155 نفر در حمص و حومه آن

حمص – سانا

گزارشگر سانا در حمص گفت: امروز وضعیت 155 نفر در حمص و حومه آن که خود را به مقامات مسؤول تسلیم کرده اند، رسیدگی شد.

غیاث/م.خ