نیروهای رژیم اشغالگر صهیونسیتی 13 فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند

قدس اشغالی- سانا

نیروهای رژیم اشغالگر صهیونستی 13 فلسطینی را در شهر های «الخلیل» و « نابلس» در کرانه باختری بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی «وفا» گفت: نیروهای رژیم آشغالگر 12 فلسطینی از جمله یک خبرنگار در استان الخلیل واقع در جنوب کرانه باختری و یک جوان در شهرک دواما واقع در جنوب نابلس را بازداشت کردند.

دیروز نیروهای رژیم آشغالکر 6 فلسطینی از جمله یک کودک در مناطق گوناگون در کرانه باختری را بازداشت کردند.

نیروهای رژیم آشغالگر  به سمت کشاورزان در غزه تیر اندازی کردند و همچنین کشتی های رژیم اشغالگر صهیونستی به سوی ماهیگیران فلسطینی در آبها قبال مناطق الواحه و السودانیه واقع در شمال غرب شهر غزه تیراندازی کردند و مانع فعالیت آنها شدند.

غیاث جاویش/م.خ