منبع دیپلماتیک روسیه به شبکه المیادین : طرح ریابکوف درباره  نظام فدرالی در سوریه  «بد فهمیده» شده است   

بیروت- سانا

منبع دیپلماتیک روسیه تأکید کرد که : : طرح معاون وزیر خارجه روسیه “سرگئی ریابکوف ” درباره  نظام فدرالی در سوریه  «بد فهمیده» شده است.   

منبع به شبکه المیادین تصریح کرد که: روسیه هیچ طرح در مورد فرم حکم و نظام در سوریه ندارد..و این موضوع متعلق به سوری ها خودشان است.

نیرمین/ثناء