مؤسسه پست یک تمبر جدید به مناسبت روز جهانی زنان چاب و منتشر کرد

دمشق- سانا

مؤسسه پست جمهوری عربی سوریه یک تمبر جدید به مناسبت روز جهانی زنان با قیمت 100 لیر چاب و منتشر کرد.

مؤسسه پست اعلام کرد که مردم می توانند این تمبر را از همه دفاتر پستی در سوریه دست یابند.

غیاث/م.خ