مهندس احمد قادری وزیر کشاورزی سوریه با «ماریان گاسر» رئیس هیات صلیب سرخ در سوریه روند ارائه کمک به کشاورزان در مناطق آسیب دیده را مورد بحث و بررسی قرار داد

دمشق – سانا

مهندس احمد قادری وزیر کشاورزی سوریه با «ماریان گاسر» رئیس هیات صلیب سرخ در سوریه روند ارائه کمک به کشاورزان در مناطق آسیب دیده و ایجاد برنامه کار مشترک برای ارائه کمک ها به کشاورزان در مناطق آسیب دیده را مورد بحث و بررسی قرار داد.

مهندس احمد قادری وزیر کشاورزی سوریه با اشاره به موفقیت های بزرگی وزارت کشاورزی سوریه در ارائه کمک به کشاورزان در طول سال های گذشته توضیح داد: تعداد خانواده ها که سال گذشته از بورس‌ ها بهره مند شدند به 132 هزار خانواده رسید.

به نوبه خود «ماریان گاسر» رئیس هیات صلیب سرخ در سوریه به اهمیت همکاری و هماهنگی با وزارت کشاورزی سوریه اشاره کرد.

غیاث/م.خ