دانشگاه های لهستان دانشجوی عاصف سلوم را به عنوان بهترین دانشجوی خارجی انتخاب کردند

وَرشَو – سانا

دانشگاه های لهستان دانشجوی عاصف سلوم را به عنوان بهترین دانشجوی خارجی در لهستان انتخاب کردند.2

دانشجوی عاصف سلوم طی مشارکه در یک مسابقه که با مشارکت 49 دانشگاه  توسط دانشگاه “غدانسک” لهستان برگزار شد، برنده جایزه بهترین دانشجوی خارجی لهستان شد.

غیاث جاویش