پوشش هوایی جنگنده های سوری برای بمب افکن های روسی

پوشش هوایی جنگنده های سوری برای بمب افکن های روسی

2016-01-14

غیاث/م.خ