کارتر: نیروهای ویژه آمریکایی در سوریه در معرض خطر خواهند بود

واشنگتن- سانا