مؤسسه آب آشامیدنی سویداء: برگزاری پروژه ها برای بهبود وضعیت آب در استان

سويداء- سانا

بسام ابو علون مدیر کل مؤسسه آب آشامیدنی  سویدا تاكيد کرد: مؤسسه آب آشامیدنی تعدادی از پروژه ها را برای بهبود وضعیت آب در استان از جمله حفاری 22 چاه انجام داد.

مدیر کل مؤسسه آب آشامیدنی  سویدا به سانا توضیح داد: چاه ها در مناطق “مصاد-الرحى-عتيل-قنوات-عرى-حبران-الكفر-صلخد -القريا-ذيبين-دوما-تيما-خازمة- سهوه بلاطه- صلاخد- سميع – أم الزيتون-الصوره-الهويا” حفاری شد.

بسام ابو علون نشان داد: پروژه ها انجام شده شامل آماده ساختن 8 چاه و ربط 31 چاه با خطوط آب آشامیدنی و توزیع تانکر های آب آکسفام با همکاری سازمان هلال احمر عربی سوریه در تعدادی از روستاها از جمله حبران-الكفر-سهوه بلاطه-مياماس-ساله – بوسان علاوه بر بازسازی ایستگاه های تصفیه آب در سدهای الروم-جبل العرب-حبران- المشنف است.

مدیر کل مؤسسه آب آشامیدنی در سویدا توضیح داد:با همکاری سازمان صلیب سرخ سیستم های سترون کردن آب در ایستگاه سد الروم عوض شده است و ایستگاه های تصفیه آب با سیستم های سترون جدیدی آماده ساخته شد.

غیاث جاویش/محمد خ