«والنتینا ماتووینکو» رییس شورای فدراسیون روسیه: حل بحران سوریه بدون نابودی گروه تروریستی” داعش” ممکن نیست

مسکو – سانا

رییس شورای فدراسیون روسیه اظهار کرد: راه حل مسائل سوریه، تلاش های جمعی تمامی کشورهای ذینفع در یک مسیر واحد است.

«والنتینا ماتووینکو» رییس شورای فدراسیون روسیه اعلام کرد: حل بحران سوریه بدون نابودی گروه تروریستی” داعش “ممکن نیست و امروز این موضع مسکو در جهان مورد قبول قرار گرفته است.

غیاث/محمد خ