سفیر ایران در رم  پشتیبانی کشور خود از سوریه در مقابله با  تروریسم، را تاکید کرد

رم- سانا

سفیر ایران در رم  “جهانبخش مظفری   پشتیبانی کشور خود از سوریه در مقابله با  تروریسم ، که منطقه و جهان را تهدید می کند، و  از گروه های که حمایت مالی شده توسط کشورهای عربی تشکیل شدند  و آموزش شده توسط آمریکا و اسرائیل و از اردن و ترگیه به سوریه عبور می کنند،را  تأکید کرد.

 مظفری طی استقبال  هیئت از سوری های ساکنان  در رم گفت که.. کشور خود نمی تواند موقعیت سوریه افتخاری در حمایت از ایران پس از انقلاب اسلامی را فراموش بکند..وی سپاس خود به هیئت برای ابتکار عمل خود را ابراز کرد..و توضیح داد که در این دیدار، تقویت همکاری برای کشف حقیقت به افکار عمومی غرب و پشتیبانی موقعیت سوریه در مقابله با تروریسم جهانی ،بررسی شده.

اعضای هیئت سپاس آنان به ایران برای موقعیت های پشتیبانی خود به وحدت سوریه در مبارزه با گروه های تروریستی تکفیری را ابراز کردند.

نیرمین خلیل

ثناء الصالح