بازگشت حجاج سوری به وطن پس از انجام مناسک حج با هواپیمای شرکت هواپیمایی سوریه