تصاویر چشم نواز طبیعت در “وادی العیون “

تصوير: رشا محفوض