پایان مسابقات قهرمانی موی تای سوریه

دمشق-سانا

مسابقات قهرمانی جمهوری موی تای برای باشگاه های ورزشی نوجوانان و جوانان دختر در سالن ورزشی در شهر ورزشی تشرین اختتام یافت.

این مسابقات طی سه روز  برگزار شد.

در رده نوجوانان:

ورزشکار جمال بریغش  در وزن  32 کیلوگرم و المعتصم بالله حامده در وزن 36 کیلوگرم و حمزه اسماعیل در وزن 40 کیلوگرم مجد الخرسه  در وزن 44 کیلوگرم و محمد الشافی  در وزن 48 کیلوگرم وولید حجی در وزن 52 کیلو گرم و محمد المنا در وزن 56 کیلو گرم و حیدر حمود در وزن 60 کیلو گرم و نبیل سلمان در وزن بالای 60 کیلو گرم  پیروز شدند.

در رده نوجوانان دختر :

 ورزشکار نور بدوی در وزن 40 کیلوگرم و راشیل بوفرود در وزن 44 کیلو گرم وسالی الراعی در وزن 48 کیلو گرم و دلع علی در وزن 52 کیلو گرم و نای موسی در وزن 56 کیلو گرم وشهد احمد در وزن 60 کیلو گرم ، پیروز شدند.