وزارت امور خارجه: اگر این کشورها واقعا نگران وضعیت انسانی در سوریه بودند، باید بلافاصله اقدامات اجباری یکجانبه غیرانسانی و غیراخلاقی خود را علیه مردم سوریه لغو می کردند

 

وزارت امور خارجه: اگر این کشورها واقعا نگران وضعیت انسانی در سوریه بودند، باید بلافاصله اقدامات اجباری یکجانبه غیرانسانی و غیراخلاقی خود را علیه مردم سوریه لغو می کردند