الکسندر زاسبکین: هیچ تغییری در رویکرد روسیه ازای بحران سوریه نیست

بیروت-لبنان

سفیر روسیه در لبنان الکسندر زسبکین تاکید کرد که هیچ تغییری در مواضع راهبردی روسیه نسبت به بحران سوریه نیست، واشاره کرد که امروز مساله اصلی این است که متحد کردن صفوف در راه مبارزه با تروریسم در منطقه می  باشد.

زاسبکین پساز دیدار یا وزیر خارجه ومقیمان خارج لبنان جبران باسیل بیان داشت که بیانیه ژنو1 نقطه اصلی تشکیل می دهد وباید نشست ژنو 3 برگزار شود، وبه منظور به توافق رسیدن شرکت کنندگان درباره اجرایی بیانیه… وی بر ضرورت فعال کردن تلاش ها برای پیشروی به سوی ایجاد راه حل سیاسی در سوریه، تاکید کرد.

 

حسین حبیب