سبد کتاب.. فعالیت قرهنگی اجتماعی برای حمایت از فرهنگ کتابخوانی وترویج آن

دمشق_سانا

تعداد زیادی از جوانان  دراثر دعوت اتاق بین المللی”الفتیه” در دمشق برای مشارکت در پروژه سبد کتاب که به مدت 3 روز بین 11 و 13 ماه جاری در مجتمع پدر تاون در دمر تحت شعار ” کتاب قدیمی شما، کتاب جدید من” مشارکت کردند.

مدیر پروژه عبدلله آغا توضیح داد که هدف اصلی پروژه حمایت ومنتشر کردن فرهنگ کتابخوانی بین افراد جامعه به طور عمومی وبین جوانان به طور ویژه می باشد. در این پروژه خواننده می تواند کتاب خود که قبلا خوانده با کتاب جدید را عوض کند.

حسین حبیب