شورای وزیران پیش نویس لایحه بودجه سال 2023 کل کشور بالغ بر 16550 میلیارد لیر سوریه را به تصویب رساند

دمشق – سانا

شورای وزیران کشورمان در نشست هفتگی که به ریاست مهندس حسین عرنوس رئیس این شورا برگزار شد، پیش نویس لایحه بودجه سال 2023 کل کشور را به تصویب کرد.

ارزش اعتبارات بودجه برای سال 2023، 16550 میلیارد لیر سوریه خواهد بود و در قیاس با بودجه سال 2022، 3225 میلیارد لیر سوریه افزایش نشان می دهد.

بودجه سال آتی کشور به دو بخش هزینه های جاری و اعتبارات سرمایه گذاری تقسیم و برای هر بخش به ترتیب 13550 میلیارد و 3000 میلیارد لیر سوریه منظور شده است.

براساس لایحه بودجه سال 2023، 4927  میلیارد لیر از بودجه صرف برنامه حمایت اجتماعی می شود.

غیاث