وزیر حمل و نقل کشورمان با وزیر راه و شهرسازی ایران  تقویت همکاری ها در زمینه حمل و نقل را بررسی کرد

دمشق – سانا

مهندس زهير خزيم وزیر حمل و نقل کشورمان امروز با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران دیدار و با وی همکاری های بین دو کشور در زمینه های حمل و نقل زمینی، دریایی، هوایی و ریلی گفتگو کرد.

دو وزیر سازوکار های اجرای قراردادها و یادداشت های تفاهم برای توسعه کارها مورد توافق در کمیته مشترک سوریه و ایران از جمله اتصال خطوط ریلی سوریه، عراق و ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دو وزیر همچنین به اهمیت تقویت همکاری ها در زمینه حمل و نقل هوایی و فعال سازی خط ترانزیت و حمل و نقل جهت مبادله کالا و پیشبرد توسعه اقتصادی اشاره کردند.

دو وزیر بر دیدگاه مشترک خود برای فعالسازی همکاری ها جهت نفع دو ملت و ادامه هماهنگی جهت مقابله با اقدامات اقتصادی یک جانبه اعمال شده علیه دو کشور تاکید کردند.