خبرنگار سانا در لاذقیه: رئیس شورای وزیران مهندس حسین عرنوس سنگ بنای یک پروژه گردشگری چهار ستاره در ساحل شهر لاذقیه با هزینه 150 میلیارد لیر سوریه را گذاشت، این پروژه حدود 1300 فرصت شغلی را ایجاد می کند

خبرنگار سانا در لاذقیه: رئیس شورای وزیران مهندس حسین عرنوس سنگ بنای یک پروژه گردشگری چهار ستاره در ساحل شهر لاذقیه با هزینه 150 میلیارد لیر سوریه را گذاشت، این پروژه حدود 1300 فرصت شغلی را ایجاد می کند