پرده برداری از مجسمه یادگاری شهدای نسل کشی ارامنه

دمشق-سانا

تحت نظارت رئیس جمهور دکتر بشار اسد و به مناسبت سالگرد صدمین نسل کشی ارامنه، از مجسمه یادگاری شهدای نسل کشی ارامنه در میدان ارامنه در منطقه باب شرقی در دمشق پرده برداشته شد.

م.خ