صفیه: تلاش ها برای تامین نیازهای شهروندان دوچندانی می کنیم

دمشق-سانا

وزیر تجارت داخلی وحمایت از مصرف کنندگان حسن صفیه طی بازدید بازرسی وی از موسسه ها “عمران” و نهاد شرکت وموسسه ثبت اسم تجاری وآزمایشگاه شیمیایی و باکتریولوژیک وبازار “لباس آماده” واقع در باب الجابیه برای دو چندانی کردن تلاش ها به هدف تامین نیارهای شهروندان به مصالح ساختمانی ولباس در بازار محلی وبه قیمت معقول دعوت کرد.

ت-م

شاهد أيضاً

برنامه زخمی میهن: حضور 132 مجروح در امتحانات نهایی دوره متوسطه اول

دمشق-سانا برنامه زخمی میهن تعداد مجروحان شرکت کننده در امتحانات نهایی دوره متوسطه اول که …