مخالفت مجدد مردم کفر ناصح در حومه حلب با اشغالگران ترکیه و مزدوران تروریست آنها