خبرنگار سانا در قامشلی: مردم روستای صافیه در حومه قامشلی واقع در حسکه در مخالفت با اشغالگران آمریکایی و ترکیه‌ای و ابزارهای آنها در منطقه تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند