بازار خانواده در سویدا

شاهد أيضاً

وزارت صنعت وانجمن مدیریت کیفیت.. امضای تفاهم نامه طرح مشترک وبرگزاری  دوره های تخصصی

دمشق-سانا تدوین طرح مشترک برای اشاعه مفاهیم مدیریت وارزیابی کیفیت و برگزاری دوره های تخصصی …