تجمع اعتراضی مردم حسکه در مخالفت با جنایات رژیم ترکیه و بویژه جلوگیری از پمپاژ آب آشامیدنی از نیروگاه علوک