آغاز پرداخت پاداش پایان خدمت سربازی در سویدا

سويدا-سانا

اداره دارایی سویدا از آغاز پرداخت پاداش پایان خدمت سربازی برای ماه های مارس، آوریل و مه خبر داد.

اکرم فرج مدیر این اداره به سانا گفت: پرداخت پاداش پایان خدمت سربازی از امروز در استان آغاز شده است.

خانم نبیهه صعب مدیر شاخه صندوق کمک های اجتماعی در سویدا به سانا اعلام کرد: کل پاداش پایان خدمت سربازی که مربوط به ماه های مارس، آوریل و مه است، 50 میلیون لیر است و 454 نفر مشمول آن هستند. 

شایان به ذکر است، این پاداش در چارچوب برنامه حمایت و توانمندسازی افرادی که خدمت سربازی را انجام داده اند، داده می شود.

ل.ب