وزیر مخلوف: کمک های بشردوستانه در ماه رمضان به بیش از 3 میلیون ذی نفع رسیده است