تاکید نخست وزیر بر حمایت کامل از شهرهای صنعتی

دمشق – سانا

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر امروز بر اهمیت نقش وزارت اداره محلی و محیط زیست برای تقدیم خدمات به شهروندان از طریق شوراهای استان ها و شهر ها تاکید و بیان کرد: ساختارها و کادرهای وزارتخانه پیوند اصلی بین نهادهای دولتی و شهروندان است.

نخست وزیر امروز ریاست یک نشستی در وزارت اداره محلی و محیط زیست را برعهده گرفت.

مهندس حسین عرنوس بر حمایت کامل از شهرهای و بخش صنعتی تاکید کرد چون آن نقش مهمی در تحقیق توسعه اقتصادی تاکید کرد.

نخست وزیر تاکید کرد: دولت توجه و عنایت ویژه ای به بخش صنعتی را دارد.

مهندس حسین عرنوس خاطر نشان کرد: تجهیز بخش آتش نشانی به خودروها و کادرهای انسانی از اولویت های کار بودجه سال آینده است.

مهندس حسین عرنوس بر اهمیت ایجاد پیوند بین ایجاد پروژه های صنعتی و استفاده از منابع زیرزمینی و حفاظت از محیط زیست و مناطق جنگلی علاوه بر اهمیت نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها تاکید کرد.

به نوبه خود مهندس حسین مخلوف وزیر اداره محلی و محیط زیست به تشریح محاور کار وزارت و طرح های آن برای آینده در زمینه های اصلاح کشاورزی و مجالس محلی و وضعیت ارائه خدمات پرداخت.

مهندس حسین مخلوف در این دیدار از اختصاص 17 میلیارد لیر در بودجه وزارت برای سال 2021 جهت خرید اتوبوس های نقل داخلی و تعمیر 105 اتوبوس که به دلیل حملات تروریست ها آسیب دیده بود، خبر داد.