محکومیت اتحادیه اروپایی توسط وزارت امور خارجه سوریه

دمشق-سانا

سوریه با اشاره به تجدید اقدامات یکجانبه علیه سوریه توسط اتحادیه اروپا گفت: این اقدام اروپایی ها دروغ بودن ادعاهایی شان در مورد جنگ سوریه و شریک بودن آنها در این جنگ نیز آشکار می سازد.

وزارت امور خارجه این اقدامات جدید اروپا یکی از جنبه های جنگ علیه سوریه برشمرد.

منبعی در وزارت امور خارجه سوریه به خبرگزاری سانا اظهار داشت: اتحادیه اروپایی یک بار دیگر ثابت کرد که کلا با واقعیت ها هیچ ارتباطی ندارد و در جنگ ظالمانه علیه سوریه دست داشته و در خونریزی سوری ها و نابود سازی دستاورد هایشان نیز شریک بود.

وزارت افزود: این اقدامات اتحادیه اروپا حاکی از دروغین بودن آرمان ها و ارزش های ادعایی خود است چرا که این اقدامات قهری شهروندان سوریه را هدف قرار داده و کمترین توجهی به حقوق بشر و مقررات قانون بین المللی بشر دوستانه ندارد.