یازجی: پیروی از یک رویکرد در مدیریت هتل با شرایط استثنایی امروزه سازگار است

دمشق_سانا

وزیر گردشگری مهندس بشر یازجی اهمیت فعال کردن نقش اجتماعی ودخالت مثبت هتل های متعلق به وزارت در بازار گردشگری وارتقای در سطح عملکرد وخدمات به طوریکه درآمد بالا برود ورضایت مشتریان محقق شوىز

وزیر گردشگری بر ضرورت تمرکز بر برنامه آموزش مهنی وتخصصی کارمندان تاکید کرد.

حسین حبیب