میاله: اصلاح سیستم طبقه بندی بدهی به کاهش حجم آن کمک می کند

دمشق_ سانا

دکتر ادیب میاله رئیس بانک مرکزی سوریه با مدیران بانک های خصوصی در سوریه موضوعات متعلق به کار بخش بانکی به ویژه” رسیدگی به پرونده بدهی در بانک ها ومکانیسم های جمع آوری وپیگیری خطرات مرتبط با آن ، بررسی کرد.

همچنین دکتر میاله طی جلسه سرمایه گذاری در خارج از کشور ونقش بانک ها در تامین مالی تجارت خارجی وتعدادی از موضوعات مربوط به”حکمرانی خوب در بانک ها” بحث کرد.

دکتر میاله توضیح داد که یک سری اصلاحات به سیستم طبقه بندی خطرات بدهی ، بعداز در نظر گرفتن پیشنهادات بانک ها وتاثیرات بحران کنونی سوربه در سطح مشتریان وفعالیت های اقتصادی وسرمایه گذاری وصنعتی در سوریه، وتضمین قابل قبول برای کاهش ریسک اعتباری،اجرا خواهد شد.

حسین حبیب