تصویب پیش نویس قانون جدید سرمایه گذاری در نشست امروز مجلس خلق

دمشق – سانا

مجلس خلق کشورمان امروز با تشکیل بیست و سومین نشستی از دور عادی دوم به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس پیشنویس قانون جدید سرمایه گذاری را به تصویب رساند.

درخواست های برخی از نمایندگان مجلس درباره مواد پیشنویس این قانون در این نشست موزد بحث و و بررسی قرار گرفت و سپس این پیشنویس به تصویب رسید و به یک قانون تبدیل شد.

از جمله اصلاحات جدید پیشنویس این قانون می توان به اصلاح ماده 34 متعلق به ایجاد مرکز داوری مستقل در اتحادیه اتاق های تجارت سوریه اشاره کرد.

مجلس همچنین با اکثریت ارا با الغای مواد 35 و 36 متعلق به مرکز داوری مستقل موافقت کرد.

دکتر محمد سامر الخليل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی با حضور در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت پیشنویس قانون جدید سرمایه گذاری گفت: این یک پیشنویس مهم و مدرن و در جذب سرمایه گذاری های خارجی و بومی سهیم خواهد بود.

رئیس مجلس در پایان این جلسه بر اهمیت گفتگوها صورت گرفته برای بررسی پیشنویس قانون جدید تاکید و به اهمیت این قانون برای تقویت فرآیند توسعه و حمایت از اقتصاد ملی اشاره کرد.

این جلسه که حضور قاضی احمد السید  وزیر دادگستری و مهندس ملول الحسین برگزار شد برای ساعت 11 ظهر فردا موکول شد.

غیاث