137 از فریب خوردگان در استان هایحمص و حماه خود را به مقامات مسئول تسلیم می کنند تا به وضعیت شان رسیدگی شود

 

حمص- حماه- سانا

137 از فریب خوردگان از استان های حمص و حماه خود را به مقامات مسئول تسلیم کردند تا به وضعیت شان رسیدگی شود.

 

نیرمین خلیل