یک منبع نظامی: حدود ساعت 13:40 ظهر امروز یک اتوبوس حامل نظامیان که در جاده دیر الزور – تدمر در منطقه المالحه – الشولا در حال حرکت بود، در معرض تیراندازی یک گروه تروریستی آمده از منطقه التنف قرار گرفت که به شهادت سه نظامی و زخمی شدن ده نفر دیگر منجر شد

یک منبع نظامی: حدود ساعت 13:40 ظهر امروز یک اتوبوس حامل نظامیان که در جاده دیر الزور – تدمر در منطقه المالحه – الشولا در حال حرکت بود، در معرض تیراندازی یک گروه تروریستی آمده از منطقه التنف قرار گرفت که به شهادت سه نظامی و زخمی شدن ده نفر دیگر منجر شد