امروز در تاریخ.. 16 ژانویه .. روز معلم در تایلند

دمشق- سانا

امروز در تاریخ..

1777 – ورمونت از نیویورک مستقل شد

1943 – دولت عراق علیه کشور های محور اعلام جنگ کرد

1948 – گروه های صهیونیستی در هتل سمیرامیس در حیفا قتل عام کردند

2001 – رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو ، لوران کبیلا ، ترور شد

روز معلم در تایلند