بررسی عملکرد وزارت منابع آبی ومسایل مرتبط به آن توسط مجلس

دمشق-سانا

امروز در نشست مجلس که به رئاست حموده صباخ برگزار شد کارکرد وزارت منابع آبی ومسایل مرتبط به آن را بررسی شده است

در جریان این نشست وزیر منابع آبی دکتر تمام رعد به ارائه توضیحی پرداخت, وبر افزایش سطح اجرای برنامه سرمایه گذاری وزارت ونهادهای مربوطه در سال میلای جاری به میزان 80% تاکید کرد. وزیر رعد افزود که مبلغ مالی که برای اجرای طرح سرمایه گذاری سال اتی اختصاص داده شد بالغ بر 77.5 میلیارد لیر است واین مبلع را متعلق به اجرای پروژه های مدیریت مرکزی وموسسات وابسته به آن وسازمان عمومی منابع آبی می باشد.

وزیر منابع آبی اشاره کرد که وزارت به دنبال تامین منابع آب دائمی برای تمام مناطق مسکونی وضمان پایداری آن از طریق اجرای طرح های شیرین سازی آب وکنترل استفاده غیر مجاز وافزایش آگاهی مردم نسبت به مسئله حفاظت از آب وتوقف به هدر دادن آب ویاد دادن نحوه صحیح مصرف آب؛ است

شاهد أيضاً

روستای بارمایا در بانیاس به روایت تصویر