بازسازی و مرمت استادیوم 15 هزار نفری در ورزشگاه الحمدانیه حلب به پایان رسید