وزیر بازرگانی عراق با سفیر سوریه در بغداد توسعه روابط تجاری را بحث کرد

 سانا-اقتصادی

وزیر بازرگانی عراق ملاس محمد عبد الکریم با سفیر سوریه در بغداد سطام جدعان الدندح روش های توسعه روابط تجاری بین سوریه وعراق وافزایش حجم تبادلات تجاری بین دو کشور مورد بحث قرار دادند.

وزیر بازرگانی عراق طی دیدار خود با سفیر دندح در بغداد  به رشد حجم تبادلات بازرگانی بین دو کشور و رسیدن آن به دو ملیارد و هشصد ملیون دلار امریکایی علیرغم شرایط استثنایی حاکم در این دو کشور، اشاره کرد

وی بر اهمیت رسیدن تبادلات بازرگانی به ارقام بالاتر و افق های گسترده تر و بر ضرورت تحریک توافق نامه همکاری اقتصادی میان دو کشور که در سال 2009 امضا شده وفعال شدن کمیته مشترک سوریه وعراق تاکید کرد.

از سوی دیکر سفیر دندح تاکید کرد که روابط تجاری سوریه وعراق شاهد رشد فزاینده است که بر دو ملت برادر بهره مند خواهد شد.
نیرمین خلیل، هانی طعمه
ت-م