بورس اوراق بهادار دمشق: گردش 33497 سهم به قیمت 3.392 میلیون لیر سوریه

دمشق-سانا
شاخص بورس اوراق بهادار دمشق 6.13 امتیاز کاهش یافت و پس از گردش 33497 سهم به قیمت 3.392 میلیون لیر سوریه در 29 معامله در جلسه امروز، بر قیمت 1238.40 امتیاز بسته شد.
سهم بانک اسلامی بین المللی سوریه به میزان 1.71 در صد کاهش یافت و بر قیمت 98.59 لیر سوریه بسته شد. سهم بانک ملی قطر به میزان 1.75 در صد کاهش یافت و بر قیمت 105.58 لیر سوریه بسته شد. سهم بانک الشام به میزان 0.84 در صد کاهش یافت و بر قیمت 96.50 لیر سوریه بسته شد. سهم بانک البرکه به میزان 1.82 در صد کاهش یافت و بر قیمت 123.75 لیر سوریه بسته شد. سهم بانک فرنسبنک به میزان 0.66 در صد کاهش یافت و بر قیمت 93.8 بسته شد. سهم بانک الاردن به میزان 0.85 در صد کاهش یافت و بر قیمت 7.50 بسته شد.

م.خ