120 شركت سوري متخصص در صنعت پوشاک در نمایشگاه سیریامود در بیروت روز دوشنبه را مشارکت می کنند

بیروت- سانا

بامشاركت 120 شركت سوري متخصص در صنعت پوشاک، روز دوشنبه آینده نمایشگاه متخصص دنیایی مد و لوازم آن “سیریامود بهار-تابستان”2015 برگزار خواهد شد.
واین نمایشگاه توسط انجمن صادرکنندگان لباس وپارچۀ سوریه باهمکاری اتاق صنعت دمشق وریف آن واتحادیه صادرکنندگان و توسعه صادرات سوریه در مرکز بین المللی نمایشگاه ها در بیروت را ارائه خواهد شد.

امسال این نمایشگاه بر مساحت 3500 متر برگزار خواهد شد وانتظار می رود که حدود 1500 مشتری از کشورهای مختلف بازدید کنند.
نیرمین خلیل، هانی طعمه