اسماعیل: وام برای پروژه های کوچک و متوسط به زودی مطرح می شود

دمشق-سانا5

دکتر محمد اسماعیل وزیر دارایی سوریه گفت: با وجود شرایط مناسب و به منظور ایجاد فرصت های شغلی و کاهش واردات، وام هایی برای پروژه های کوچک و متوسط به زودی مطرح می شوند.

اسماعیل توضیح داد که دولت گرایش به “توسعه و تشویق تولید و سیاست حمایت از تولیدات” دارد.

اسماعیل واقعیت اقتصادی کنونی را توصیف کرد و گفت که بر اثر بازگشت اطمینان و افزایش تولید، اقتصاد ملی از سال گذشته به تدریج شروع به افزایش شد.

م.خ

ت-م