وزیر امور خارجه تونس: بازگرداندن روابط با سوریه یک اولویت برای دولت جدید تونس به شمار می رود

بیروت-سانا

وزیر امور خارجه تونس الطیب البکوش تأکید کرد که کشورش برای بازگرداندن روابط با سوریه کار خواهد کرد.

وی در سخنانی که روزنامه السفیر لبنان آن را منتشر کرده است، گفت که بازگرداندن روابط با سوریه یک اولویت برای دولت جدید تونس به شمار می رود.

م.خ