ماردینی از زخمی شدگان حملات تروریستی دمشق عیادت کرد

دمشق-سانا2

دکتر محمد عامر ماردینی وزیر آموزش عالی بر آمادگی بیمارستان های آموزشی برای دریافت تمام موارد اضطراری تأکید کرد.

ماردینی که از زخمی شدگان حملات تروریستی در بیمارستان دانشگاهی “المواساه” عیادت می کرد، تلاش های پزشکان وپرستاران را ستود.

ماردینی اشاره کرد که بیشتر مجروحان بر اثر این حملات تروریستی از شهروندان و دانشجویان بودند.

قابل ذکر است که دمشق در معرض حملات تروریستی قرار گرفت و این حملات موجب شهادت 6 شهروند و زخمی شدن 53 نفر دیگر شد.

م.خ

ت-م