فعالیت واحد های تولید نان در لاذقیه در سایه اقدامات پیشگیرانه مقابله با ویروس کرونا

فعالیت واحد های تولید نان در لاذقیه در سایه اقدامات پیشگیرانه مقابله با ویروس کرونا