پاکسازی منطقه الراشدین 4 و ادامه عملیات ارتش در حومه غربی حلب

پاکسازی منطقه الراشدین 4 و ادامه عملیات ارتش در حومه غربی حلب